วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แผนผังองค์กร

พนักงานส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร นายประสาน ขันติวงศ์ นายก อบต.
นายวิรัตน์ ยานนท์ รองนายกฯ
นายเทศ ชูเลิศ รองนายกฯ
นายกลม พิมพ์วัน เลขานายกฯ

สำนักปลัด นายอารยะ จันทร์มหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประวินธร ชมภูบุตร จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสายฝน ชนะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอภิเชษฐ์ หึงขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประยงค์ สิงห์กุรัง นักพัฒนาชุมชน

นายบุญธรรม สงผัด นักการภารโรง


ส่วนการคลัง นางธนาภรณ์ พรหมคุณ หัวหน้าส่วนการคลัง
น.ส.ชญาตรา คำชะนาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ส่วนการคลัง)
นางพรเพ็ญ พลรัมย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางศิรินยา บุญครอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุพัฒนา สงผัด ผช.จนท.จัดเก็บรายได้


ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น.ส.จิราวรรณ โสภาค นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ โสมาลีย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
น.ส.อัจฉราวดี บูรณ์เจริญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
น.ส.สมปอง มะโนรัตน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเฮียม ธงไชย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ส่วนโยธา นายบุญกอง พันธ์คำ หัวหน้าส่วนโยธา
น.ส.ยุพิน อุ่นอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนโยธา)
นายชานนท์ รู้จิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น